HEMLÖSHETEN ÖKAR – AMBITIÖST MÅL LÅNGT FRÅN UPPFYLLT

HEMLÖSHETEN ÖKAR – AMBITIÖST MÅL LÅNGT FRÅN UPPFYLLT

Hemlösheten i Lund, särskilt bland barn, ökade rejält mellan 2018 och 2019, något NiL tidigare rapporterat om. Den bakomliggande anledningen bedöms huvudsakligen vara att ett större antal nyanlända familjer, genom lagen om eget boende (EBO), frivilligt bosatt sig i kommunen. När sedan planerad boendelösning inte fungerat har denna grupp tvingats söka hjälp från kommunen. Kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M), tar i ett SMS till NiL även upp anhöriginvandring som en orsak. Bland “övriga” familjer har hemlösheten bland barn gått i motsatt riktning, från 43 stycken 2018, till 24 stycken 2019.

NiL har även varit i kontakt med Socialnämndens tidigare ordförande Eva Olsson (S), idag gruppledare för Socialdemokraterna i samma nämnd. Olsson tar upp svårigheten kring längre planering för personer som flyttar till Lund med stöd av EBO, då det inte går att se på förhand hur många personer det rör sig om. 

Eva Olsson hävdar att ansvaret för situationen ligger på båda de politiska blocken, men tar också upp vissa framgångar – “En annan viktig del är det vräkningsförebyggande arbetet inom enheten Kvarbo. (…) Mer än hälften av de hemlösa vuxna är det trots att de inte har någon ”problematik” (dvs ingen sjukdom, missbruk eller dylikt). Då kan problemet vara skulder, för kort kötid eller tidigare klagomål. Och för den gruppen har Kvarbo-verksamheten haft positiva effekter.”

I Utbyggnads- och boendestrategin från 2016 slogs det fast att 10% av planerade hyresrätter i Lund skulle kunna avsättas till sociala ändamål. Så är fortfarande inte fallet, något som nyligen kritiserades skarpt av aktivisten Gertrud Anljung i en debattartikel i Sydsvenskan. Eva Olsson beskriver Socialdemokraternas position som i grunden positiv till denna långsiktiga ambition, och både hon och Fredrik Ljunghill tar upp förhoppningar om ett ökat samarbete med privata hyresvärdar som en del i vägen framåt.

Vänsterpartiet lade inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari fram en motion om att tydligare följa upp målet om 10%, och att använda exploateringsavtal för att tvinga privata hyresvärdar att bidra till målsättningen. Denna hann dock inte tas upp till votering, men Tekniska nämnden och Servicenämnden uppfattade inför sammanträdet svårigheter med att nå målet via avtal med privata företag. Huruvida denna uppfattning var ideologiskt eller praktiskt motiverad är oklart.