DEBATT: Galten blir en elefant i stadsrummet

DEBATT: Galten blir en elefant i stadsrummet

Förslaget på kvarteret Galtens nya utseende har flera brister och bör omarbetas, skriver arkitekten Kurt Svensson. Inspiration borde istället tas från Klas Anshelms förnyelser av stadsrummet.

När jag ser förslaget till ny detaljplan för kvarteret Galten kommer jag osökt att tänka på två projekt alldeles i närheten, som innebar stora förändringar av Lunds stadsväv och stadsbild, båda ritade av arkitekt Klas Anshelm.


Det ena är Stadshallen, vars tillkomst innebar att Rådhuset frilades och att en ny gata, Botulfsgatan skapades, och det andra är Lunds Konsthall som medförde att Krognoshuset frilades och en ny intressant del av Mårtenstorget bildades. Båda dessa projekt visar en suverän känsla för förnyelsen av Lunds innerstad. De är båda klart förankrade både i sin tid och den historiska omgivningen i skala, form och material.


Tyvärr kan man inte säga detsamma om planförslaget till Galten, förmodligen beroende på att kraven på förtätning och maximering av byggnadsvolymerna ställt arkitekterna inför omöjliga krav. Jag förstår att kommunen vill utnyttja marken väl och få in så mycket pengar som möjligt från tomtförsäljningen men det måste väl vara någon måtta på även detta?

Visionsbild av nya kvarteret Galten, sett från Mårtenstorget. Bild: Marge Arkitekter.


Jag har följande kommentarer till förslaget:

  • Bostäder är efterfrågade i Lund och därför tycker jag det är hel riktigt att bygga nya bostäder i kvarteret, precis som man gjort i Nöden för att laga hålen efter Genombrottet.
  • Kommersiella lokaler verkar det vara ett överskott på, se de tomma butikslokalerna i centrum, och därför anser jag att man inte skall satsa så mycket på dem.
  • En ny ”mötesplats” framhålls som ett tillskott för Centrum. Jag tycker att Lunds gator och torg redan i dag erbjuder tillräckligt med attraktiva mötesplatser och utgör charmen och identiteten för Lund. En ny mötesplats inne i ett kvarter kan knappast jämföras med dessa. Ett exempel på detta är Bytaregränden som väl inte gett något större bidrag till stadslivet.
  • Den underjordiska parkeringen som föreslås, bland annat för att Mårtenstorget skall bli bilfritt verkar helt onödig. Mårtenstorget fungerar bra med i dag med samnyttjande mellan torghandel och allmän parkering. Om man av någon anledning i framtiden vill göra torget bilfritt går det ju väldigt bra att bygga ett underjordiskt garage under en del av torget, typ Västra Stationstorget. Inom Galten räcker det att ordna bilplatser för det egna behovet.
  • Slutligen ”Elefanten i rummet”, det vill säga det 12-våningar höga huset inne i kvarteret. Av någon anledning refereras det ofta till i den allmänna debatten som ett 9-våningshus, men illustrationerna visar ett hus med 12 våningsplan varav de 3 översta är indragna. Jag kan inte tycka annat att det är ett ur stadsbildssammanhang fullständigt absurt förslag men också potentiellt mycket farligt, med tanke på den prejudicerande effekten det kan få. Om man tillåter så höga hus i den historiska kärnan har proppen gått ur, och det kan komma förslag att bygga något liknande eller varför inte ännu högre i andra centrala kvarter, t.ex i kvarteret S:t Peter bakom Stadsbiblioteket eller i kvarteret Paradis inom Södra lasarettsområdet.

Mina synpunkter kan sammanfattas till att förslaget kraftig bör omarbetas och som inspiration för detta bör man studera de projekt som jag nämnt i inledningen, det vill säga Stadshallen och Konsthallen.

Kurt Svensson, arkitekt.

Bild: Privat, Marge Arkitekter.